Polityka Zintegrowanego systemu zarządzania jakością oraz środowiskiem.pdf
Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w MTM Mycie Przemysłowe Sp. z o.o..pdf
KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY.pdf

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w MTM Mycie Przemysłowe Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest MTM Mycie Przemysłowe Sp. z o.o z siedzibą:
  ul. Międzyrzecka 10a, 43-225 Wola, zwany dalej: Administratorem;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt poprzez e-mail: iod@mtm-gmbh.com, adres do korespondencji: 43-225 Wola,
  ul. Międzyrzecka 10a.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celach określonych przepisami prawa, wynikających z realizacji zadań i ustawowych obowiązków MTM Mycie Przemysłowe Sp. z o.o
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa, lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez MTM Mycie Przemysłowe Sp. z o.o. roszczeń.
 5. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dostęp do danych uzyska podmiot świadczący usługi informatyczne wobec Administratora, tj.”NAME OF company managing website”
 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO.
 7. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Państwa dane nie zostaną przekazane do państwa trzeciego.

 


KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119, s. 1) („RODO”) informuję, że:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  Administratorem Państwa danych MTM Mycie Przemysłowe Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Międzyrzecka 10a, 43-225 Wola, email: iod@mtm-gmbh.com („Administrator”).
 2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt poprzez e-mail: iod@mtm-gmbh.com lub pocztą: 43-225 Wola, ul. Międzyrzecka 10a (z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”).
 3. OBSZAR OBJĘTY MONITORINGIEM
  Monitoringiem wizyjnym objęty jest teren nieruchomości MTM Mycie Przemysłowe Sp. z o.o. wraz z budynkami, obejmujący (wejście/wyjście, korytarze, klatki schodowe, obszar wokół budynku (chodnik, parking).
 4. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, o której mowa w art. 6 pkt 1 lit. f RODO - w celu ochrony mienia; zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym; zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłyby narazić Administratora na szkodę oraz dochodzenia oraz obrony roszczeń.
 5. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
  Państwa dane osobowe są udostępnione spółce SOLID GROUP Sp. z o.o. Sp. k, ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa świadczącej ochrony usługi na rzecz Administratora, która obsługuje system oraz mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 6. OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE
  Zapisy z monitoringu przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż 30 dni od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).
 7. PRAWA, KTÓRE PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ:

  • Przysługuje Państwu prawo dostępu do nagrań dotyczących treści swoich danych w uzasadnionych przypadkach; prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych.
  • Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa;
  • W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO
  Państwa dane osobowe nie zostaną przekazane do państw lub organizacji międzynarodowych znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 9. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI
  Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zapytanie

Kontakt

Wybierając nasze usługi masz pewność, że oddajesz swoje produkty w ręce specjalistów. Profesjonalny zespół zapewni odpowiednią czystość Twoich produktów. Możesz nam zaufać, że wykonamy świetną robotę za każdym razem. Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach już dziś!